Statute

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ENDORFINELLA.COM

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego ENDORFINELLA.COM działającego pod adresem internetowym https://endorfinella.com/ (dalej: „Sklep”).
 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 1. Sklep internetowy jest własnością Aleksandra Mazanka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: AJM Consulting Aleksander Mazanek (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Fabryczna 30/32, 05-500 Piaseczno), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego NIP: 1231019402, numer REGON: 363470530 (dalej: „Sprzedawca”).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
 • poczty elektronicznej - pod adresem: info@endorfinella.com;
 • poczty tradycyjnej - pod adresem: ul. Spisaka 71, 02-495 Warszawa;
 • telefonu - pod numerem: 535636638.
 1. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, które mogą być nabywane przez Kupujących korzystających ze Sklepu, oraz świadczy wskazane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną.
 2. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 • Dzień roboczy - dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 • Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
 • Produkt - produkt należący do kategorii odzieży i dodatków, dostępny w Sklepie, który może nabyć Kupujący;
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 • Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 • Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 • Umowa - Umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu dostępnego w Sklepie;
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 • Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Kupujących ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Kupujących z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Kupującego, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.

Nabywanie Produktów

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 2. Kupujący może nabywać Produkty bez tworzenia konta dedykowanego dla realizacji umowy.
 3. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
 • wejść na stronę internetową Sklepu;
 • wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;
 • wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;
 • w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
 • sposób dostawy,
 • sposób płatności,
 • NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
 • kliknąć opcję „zamawiam i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 

3.Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

4. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 8 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

5. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, miedzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy.

6. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 4 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy i anulować Zamówienie w terminie 3 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 7.

Realizacja Zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i wybranych krajów.
 2. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).
 3. Koszty wysyłki Produktu pokrywa Kupujący, gdy wartość zamawianych Produktów nie przekracza kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) bądź w przypadku kiedy Kupujący wybrał formę płatności: "za pobraniem".
 4. Wysyłka Produktu następuje w ciągu 2-14 Dni roboczych od dnia:
  • zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Produkt przed jego dostarczeniem;
  • otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji - w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania płatności za Produkt przy jego dostarczeniu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.
 6. Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 7. Jeżeli Produkt jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka Produktu jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-7 poniżej.
 5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
 • elektronicznej;
 • papierowej.
 • imię i nazwisko Kupującego;
 • adres poczty elektronicznej;
 • adres do korespondencji;
 • wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 • wskazanie Produktów, którego dotyczy odstąpienie od Umowy;
 • numer Zamówienia;
 • data złożenia Zamówienia
 • kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 

 

6.Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.

7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 1. 10. Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod adres: Endorfinella, ul. Spisaka 71, 02-495 Warszawa”
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 2. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 3. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8.

Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 9.
 1. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu, powinien przesłać:
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • dowód zakupu Produktu lub jego kserokopię;
 • Produkt objęty reklamacją;

pod adres: „Endorfinella, ul. Spisaka 71, 02-495 Warszawa”

 1. Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:
 • uwzględnienia reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;
 • nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności - koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi.
 • 2. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.
 • 3.W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.
 1. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

§ 9.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Kupujący może złożyć reklamację w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.
 1. Kupujący składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
 • imię i nazwisko Kupującego;
 • adres poczty elektronicznej;
 • opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

§ 10.

Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  • nazwa Sklepu;
  • logo Sklepu;
  • zdjęcia i opisy Produktów;
  • zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://endorfinella.com/strona/polityka_prywatnosci.

§ 12.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie Kupujących będących Konsumentami.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 13.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
 • zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
 • dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
 • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 1. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

§ 14.

Postanowienia końcowe

 1. Częścią Regulaminu są następujące załączniki:
  • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Reklamacyjne.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 4 stycznia 2021 r.

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

 

___________________, dnia ________________ r.

 

(miejscowość i data)

Kupujący

 

__________________________

(imię i nazwisko)

 

__________________________

(ulica, nr domu, nr lokalu)

 

__________________________

(kod pocztowy, miejscowość)

 
   
 

Endorfinella

AJM Consulting Aleksander Mazanek

 

ul. Spisaka 71

 

02-495 Warszawa

 

info@endorfinella.com

     

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że odstępuję od Umowy następujących Produktów:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

 

Dane Zamówienia:

- numer: _________________________________________________________________________

- data złożenia (dzień/miesiąc/rok): ____________________________________________________

- data dostarczenia Produktów: (dzień/miesiąc/rok): ______________________________________

 

Kody PKD działalności gospodarczej Kupującego

(wpisać tylko wtedy, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

____________________________________

(czytelny podpis Kupującego)

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie reklamacyjne

 

___________________, dnia ________________ r.

 

(miejscowość i data)

Kupujący

 

__________________________

(imię i nazwisko)

 

__________________________

(ulica, nr domu, nr lokalu)

 

__________________________

(kod pocztowy, miejscowość)

 
 

Endorfinella

AJM Consulting Aleksander Mazanek

 

ul. Spisaka 71

 

02-495 Warszawa

 

info@endorfinella.com

     

OŚWIADCZENIE REKLAMACYJNE

Dane Zamówienia:

- numer: _________________________________________________________________________

- data złożenia (dzień/miesiąc/rok): ____________________________________________________

- data dostarczenia Produktów: (dzień/miesiąc/rok): ______________________________________

 

Dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Żądanie reklamacji (wybrany wariant należy zaznaczyć znakiem „X”):

 
 • wymiana Produktu na wolny od wad
 • usunięcie wady Produktu
 
 

Żądanie reklamacji na wypadek, gdyby realizacja powyższych żądań była niemożliwa (wybrany wariant należy zaznaczyć znakiem „X”):

 
 • obniżenie ceny Produktu do ceny:
 • odstąpienie od Umowy
 

____________________ złotych

 
 
 

____________________________________

(czytelny podpis Kupującego)

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl