Regulamin przedsprzedaży EndorfinellaxTaTypiara

REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY KOLEKCJI LIMITOWANEJ "ENDORFINELLA X TATYPIARA".

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin przedsprzedaży i promocji Kolekcji limitowanej ubrań sygnowanej logotypem Endorfinella x TaTypiara_(dalej zwanej: Akcją), określa warunki akcji, zasady jej przeprowadzenia, zasady korzystania, uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Akcji, obowiązki Organizatora oraz zakres i procedurę reklamacyjną Akcji.

 2. Akcja zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach nieuregulowanych nim przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

 1. Organizatorem Akcji jest ENDORFINELLA spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Spisaka 66, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000935023, posiadająca REGON: 520540001, NIP: 5223214166 oraz nr tel. 884 701 801, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@endorfinella.com (dalej zwana jako: „Organizator”).

 2. Akcja prowadzona jest na terytorium RP przez sklep internetowy Organizatora pod adresem strony internetowej: https://endorfinella.com/

UCZESTNICY AKCJI - KARNETOWICZE

§ 3

W Akcji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania dokonają zakupu przez sklep internetowy Organizatora (dalej zwani: „Uczestnikami”).

OKRES OBOWIĄZYWANIA AKCJI

§ 4

Akcja rozpoczyna się 08.11.2023 r. i trwa do 10.11.2023 r. lub do momentu wyczerpania się zapasów kolekcji, jeśli moment wyczerpania zapasów nastąpi wcześniej.

PRZEDMIOT AKCJI I WARUNKI SKORZYSTANIA Z AKCJI

§ 5

 1. Akcją promocyjną objęta jest kolekcja limitowana ubrań sygnowana logotypem Endorfinella x TaTypiara_.

 2. Przedmiotem Akcji jest możliwość skorzystania przez Uczestników w sklepie internetowym w okresie obowiązywania Akcji, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z Akcji obejmującej:

  a. możliwość nabycia przez Uczestnika ubrań z kolekcji limitowanej sygnowanej logotypem „Endorfinella & TaTypiata_” w przedsprzedaży tj. w okresie obowiązywania Akcji oraz

  b. możliwość skorzystania przez Uczestnika z udostępnionego przez Organizatora rabatu 15% (dalej jako: „Rabat”) zakupy z kolekcji w okresie obowiązywania Akcji. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obniża jednorazowo o 15% cenę brutto ubrań nabywanych w ramach Akcji przez Uczestnika i ma zastosowanie wyłącznie do zakupu kolekcji limitowanej.

 3. Rabat o którym mowa w §5 ust. 2 lit. b Regulaminu nie łączy się z żadnymi innymi rabatami ani promocjami.

 4. Akcja dotyczy zakupu dokonanego przez Uczestnika w sklepie internetowym Organizatora okresie obowiązywania Akcji.

 5. Akcja obejmuje wyłącznie kolekcję limitowaną wskazaną w §5 ust.1 Regulaminu.

 6. Akcja jest ograniczona czasowo i ilościowo.

 7. Akcja obowiązuje od dnia 08.11.2022 r. do dnia 10.11.2022 r. lub do momentu wyczerpania się zapasów kolekcji limitowanej, jeśli moment wyczerpania zapasów nastąpi wcześniej (dalej jako: „Czas trwania Akcji” lub „Okres obowiązywania Akcji”).

 8. Uczestnik ma prawo do kupienia dowolnej ilości sztuk ubrań z kolekcji wskazanej w §5 ust.1 Regulaminu.

 9. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator wskazuje, iż jako bezpłatność udziału w Akcji należy rozumieć to iż zakup kolekcji w ramach Akcji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny brutto za nabywane produkty.

 10. Produkcja kolekcji limitowanej rozpoczyna się po zakończeniu akcji tj. po 11.11.2023 r.

 11. Wysyłka zakupionych w ramach akcji ubrań z kolekcji limitowanej odbywa się w ciągu 4-5 tygodni od zakończenia akcji, jednakże z przyczyn niezależnych od Organizatora może zostać wydłużona, o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco.

§ 6

 1. Przyznany przez Organizatora Rabat nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, jak również Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

 2. Przyznany przez Organizatora Rabat ma charakter nieprzenoszalny. 

 3. Uczestnik dokonując zakupy kolekcji limitowanej w ramach Akcji ma prawo a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 7

 1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji.

 2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania danych Uczestników Organizator udostępnia w Polityce Prywatności Endorfinella sp. z o.o. https://endorfinella.com/polityka-prywatnosci/

REKLAMACJE AKCJI

§ 8

Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi Akcji możliwość złożenia reklamacji Akcji (dalej jako: reklamacja) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego Endorfinella.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

 2. Poprzez wzięcie udziału przez Uczestnika w Akcji, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.

 3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Akcji w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Akcji zostanie udostępniona na stronie sklepu internetowego Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu poprzez jego wywieszenie na stronie sklepu internetowego Organizatora.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl