Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO "ENDORFINELLA.COM"

Spis treści:

§ 1 Informacje ogólne
§ 2 Administrator danych osobowych
§ 3 Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania
§ 4 Kategorie danych osobowych
§ 5 Odbiorcy danych osobowych
§ 6 Archiwizacja danych osobowych
§ 7 Uprawnienia, uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych, reklamacje
§ 8 Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, polityka cookies
§ 9 Zmiany Polityki prywatności

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) nie stanowi źródła obowiązków dla Osoby Odwiedzającej (w tym Gościa) i Klienta Sklepu. Ma ona charakter informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.

 2. Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery (np. Sklep, Klient itd.) należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu.

 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Endorfinella Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Spisaka 66, 02–495 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000935023, posiadającej REGON: 520540001, NIP: 5223214166 (dalej: Administrator).

 2. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: info@endorfinella.com.

 3. Na wskazany adres można również przesyłać żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

 4. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie Klienta. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.

 5. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 6. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie przez nas plików cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Państwa aktywności w Internecie mogą być również nasi zaufani partnerzy.

§ 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 2. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Zapewniamy, że pozyskane od Państwa dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa i stan wiedzy technicznej w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 4. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych w następujący sposób:
  1. poprzez dokonanie zakupu w Sklepie przez Klienta;
  2. poprzez rejestrację Konta Klienta;
  3. poprzez dobrowolną subskrypcję usługi newslettera;
  4. poprzez zamieszczenie pytania o produkt w Sklepie;
  5. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail;
  6. poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
  7. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy lub w formularzu kontaktowym;
  8. poprzez skierowanie wiadomości w komunikatorze Chat;
  9. poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.

 5. Informujemy, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową lub Klienta lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby w Sklepie lub w ramach innych kanałów komunikacji.

 6. Podanie danych osobowych przez Osobę Odwiedzającą lub Klienta Sklepu jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu (np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji Konta Klienta lub skorzystania z formularzy kontaktowych).

 7. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest uprzednio w Sklepie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Osobą Odwiedzającą lub Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego skorzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, np. brak możliwości złożenia zamówienia.

 8. Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna


  Prowadzenia statystyk.

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym profilowanie. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, reklamacji, innych wniosków. Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi.

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Badanie satysfakcji z produktów poprzez zbieranie Opinii w Sklepie.

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Obsługi Konta Klienta. Zawierania i realizacji Umów o Świadczenie Usług (Konto/Koszyk) lub podjęcia działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Archiwizacji dokumentów sprzedażowych.

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. W przypadku pełnoletniego Klienta lub pełnoletniej Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym Sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

 10. Newsletter. Jeżeli chcą Państwo zapisać się do naszego newslettera, należy przekazać nam obowiązkowo swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usługi newslettera. Zapis do newslettera jest również możliwy na etapie zakładania Konta Klienta oraz składania zamówienia.

  Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera są wykorzystywane w celu przesyłania Państwu newslettera, w którym informujemy Państwa o działaniach firmy, aktualnej kolekcji, promocjach i rabatach. Podstawą prawną przetwarzania w tej sytuacji jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu cyklicznego przesyłania newslettera, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z chęci otrzymywania usługi.

  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje trwałe usunięcie Państwa danych z bazy. Ponadto, w każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.

  Baza danych newslettera jest w odpowiedni sposób zabezpieczona przez Administratora. Newsletter jako baza danych obsługiwany jest poprzez podmiot zewnętrzny, firmę FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W wiadomościach mailowych wysyłanych za pomocą FreshMail Sp. z o.o. znajdują się odnośniki do ukrytych obrazków (tzw. piksel śledzący). Oprócz jego podstawowej funkcji, jaką jest liczenie  otwarć maila, opcjonalnie służy on również do identyfikacji Klienta i prowadzenia działań marketingowych.

 11. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt.

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się z nami. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta jednakże będzie to termin nie dłuższy niż 5 lat. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.

 12. Informacja o produkcie. Chcąc zadać pytanie o nasz produkt, musisz wypełnić formularz i wskazać swoje imię oraz adres mailowy.

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia zamieszczania Twojego pytania, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci zamieszczenia pytania naszej stronie internetowej.
  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania pytania na stronie internetowej, chyba, że wcześniej poprosisz o usunięcie opinii, co spowoduje usunięcie Twoich danych związanych z zadanym pytaniem z bazy.

  W każdej chwili możesz sprostować swoje dane w pytaniu o produkt, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,  zawartych w art. 20 RODO.

 13. Konto Klienta. Zakładając Konto Klienta na naszej Stronie Internetowej przekazujesz nam swój adres e-mail. Jest to dobrowolne, lecz niezbędne w celu skutecznego zarejestrowania Konta Klienta. Po rejestracji Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Klienta, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jego założenia.

  Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Klienta, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
  W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do Konta Klienta, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,  zawartych w art. 20 RODO.

  W ramach zakładania Konta Klienta możesz – lecz nie musisz – wyrazić zgodę na subskrypcję usługi newslettera.

  Na naszej stronie możesz zarejestrować swoje konto za pośrednictwem Facebooka. Jest to usługa oferowana przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszą stroną. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy od Facebooka Twój adres e-mail i możemy założyć Twoje Konto Klienta.

  Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebooka znajdziesz tutaj.

  Na naszej stronie możesz zarejestrować swoje konto za pośrednictwem konta Google. Jest to usługa oferowana przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę Google, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymuje od Google Twój adres e-mail i możemy założyć Konto Klienta.

  Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Google znajdziesz tutaj.

§ 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane osobowe podane w formularzu podczas składania Zamówień w Sklepie, w szczególności: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania;

 2. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Klienta, w szczególności adres mailowy;

 3. dane osobowe uzupełnione przez użytkownika podczas korzystania z Konta Klienta, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP];

 4. dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP];

 5. dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z formularza kontaktowego, przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego, NIP;

 6. dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach/akcjach promocyjnych: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj];

 7. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.

§ 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 2. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków;
  2. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna;
  3. ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy.

 3. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w § 8 niniejszej Polityki.

 4. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także np. w przypadku Google Analytics siedzibę poza terytorium EOG. W związku z treścią orzeczenia TSUE Schrems II (C-311/18), mamy włączoną anonimizację Państwa numerów IP – nie przekazujemy tych danych do USA.  Pozostałe dane przesyłane do Google nie mają cech danych osobowych, tj. nie można na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

§ 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.

 2. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

  Dane powiązane z procedurą sprzedaży. 8 lat
  Dane dla celów marketingowych.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

  W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.


  Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail.

  Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
  Dane zawarte w opiniach. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
  Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami. Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami.    Do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu).

  Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta.

  5 lat.

  Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej w naszej Polityce Cookies).

  2 lata.
 3. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 4. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

§ 7 UPRAWNIENIA, UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.


Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, wówczas mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Ponadto, mogą Państwo poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).

W związku z prawem  do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Państwa danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Mogą Państwo również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych.

Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na Państwa danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Państwa żądania w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje Użytkownika.

Administrator  dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będę Państwo nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY, POLITYKA COOKIES

 1. Nasza Strona Internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Sklepu, jak i Osób Odwiedzających Sklep, czyli użytkowników, którzy przeglądają zawartość Sklepu, ale nie dokonują zakupów.

 2. Polityka cookies stanowi dokument będący integralną część niniejszej Polityki prywatności. Treść Polityki cookies znajduje się tutaj.

 3. Strona Internetowa korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym, poszczególne zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

§ 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Sklepu przez Administratora, tj. 21 września 2023 r.

 2. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:
  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych.
  2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.

 3.  O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego. 

 4.  W przypadku użytkowników korzystających z funkcji newslettera, jeżeli Administrator dokona zasadniczych zmian treści Polityki Prywatności, wówczas poinformuje o nich Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do zmiany Polityki Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z newslettera poprzez wysłanie prośby o wypisanie z newslettera lub poprzez prośbę usunięcia jego danych osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl